Diabetische keto-acidose (DKA) en Hyperosmolair hyperglykemisch syndroom (HHS)

Acuut

Richtlijnen

UpToDate

Literatuur

interne.nl extra informatie*

In samenwerking met Nick van Es:

 • Bij ernstige acidose verschuiven ketonen van acetoacetaat naar β-hydroxyboterzuur (die laatste wordt niet door dipstick aangetoond)

 • Lactaat vaak verhoogd bij ketoacidose, m.n. door verandering glucosemetabolisme en niet door hypoperfusie. Is derhalve geen prognostische factor.

 • Vaak leukocytose door stress, hypercortisolisme, infectie of acidose

 • In geval van ketoacidose bij gebruik van SGLT-2 remmers zijn patiënten vaak normoglycemisch (<15 mmol/L) ondanks aanwezigheid ketonen

 • Complicaties: hypotensie/hypovolemische shock, rhabdomyolyse, veneuze tromboembolie (overweeg tromboseprofylaxe), hersenoedeem

 • Anamnese: voorgeschiedenis, misselijkheid/braken, buikpijn, polydipsie, polyurie, gewichtsverlies, visusklachten, luxerend moment: infectie? medicatie? compliantie? longembolie? myocardinfarct?

  Uitlokkende factoren/oorzaken

  • Nieuwe diabetes mellitus: T1DM met DKA, T2DM met HHS, ketosis-prone T2DM

  • Onderbreken insulinetoediening: dysfunctie insulinepompsysteem, incompliantie

  • Infecties

  • Cardiovasculaire aandoeningen: myocardinfarct, CVA, longembolie

  • Medicamenteus: o.a. corticosteroïden, thiazidediuretica , antipsychotica

  Lichamelijk onderzoek: tachypnoe, verlaagd bewustzijn, tekenen dehydratie (hypotensie, tachycardie), maagdilatatie, urineretentie, infectiefocus

  Aanvullend onderzoek:

  • Direct veneus bloedgas met natrium, kalium, glucose, lactaat

  • Laboratoriumonderzoek: bloedbeeld met leukocytendifferentiatie, natrium, kalium, chloride, kreatinine, ureum, fosfaat, CRP, triglyceriden, albumine. Bereken anion gap en effectieve osmolaliteit.

  • Urine: glucose, ketonen (de dipstick toont alleen aceton en acetoacetaat aan, geen β-OH-boterzuur)

  • ECG

  • Op indicatie: bloedkweken, urinekweek, ketonen in plasma, lipase, troponine, alcoholpromillage

ZIE ACUTE BOEKJE. Te vaak onderhevig aan verandering. Gebruik absolute laatste literatuur.

Feedback formulier

Is er een link kapot of verouderd?
Suggesties voor extra informatie voor dit artikel?
Vul dit formulier in en je hebt bijgedragen aan het up-to-date houden van interne.nl

Last updated byAstrid Newsum on 4 August 2023
1468 reads